Vedtægter for KulturBornholm

 

 

§ 1                 Organisationens navn er KulturBornholm af 8. december 2000.

                      Stk. 2. Organisationens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

 

§ 2       Organisationens formål er at udbrede kulturen. Organisationen kan virke som parasolorganisation for andre foreninger.

            Stk. 2. Omfanget af foreninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt., fastlægges af præsidenten.

Stk. 3. Organisationen kan på et hvilket som helst møde nedsætte udvalg med henblik på at udvide organisationens formål (jf. beslutningskompetencereglerne i nærværende vedtægters §§ 6 og 7).

Stk. 4. KulturBornholm har videre rammer end at udbrede kulturen til Bornholm.
Vort mål er at udbrede kulturen til hele verden.

 

§ 3       Ansøgning om medlemskab samt udnævnelse af honorære poster  af organisationens behandles og afgøres af præsidenten i enighed.

 

§ 4       Organisationens møder afvikles i passende beklædning.

            Stk. 2. Møderne er lukkede. Udefra kommende personer kan deltage, hvis et til formålet oprettet udvalg eller præsidenten godkender dette.

            Stk. 3. Til hvert møde udarbejdes en dagsorden, til hvilken alle medlemmer kan ønske punkter, med mindre præsidenten bestemmer andet.

            Stk. 4. Til hvert møde tages et referat, med mindre præsidenten bestemmer andet.

            Stk. 5. Et møde er beslutningsdygtigt, når præsidenten er til stede.

stk. 7. I organisationens økonomiske anliggender kan underskudsbudgettering samt underskud i kasse ikke forekomme. Dispensation kan dog gives, såfremt plenum med minimum 5/6 af de afgivne stemmer er for dispensation, og minimum 4/5 af alle organisationens medlemmer samt præsidenten er for. 

         

§ 5       Organisationens medlemmer vælger på generalforsamlingen en præsident, der forestår almindelige administrative opgaver samt er ansvarlig for organisationens økonomi.

            Stk. 2. Præsidenten kan vælge at udarbejde årsregnskab, der evt. kan godkendes af generalforsamlingen.

            Stk. 3. Afsættelse/demission af præsidenten kan ikke forekomme.

            Stk. 4. Præsidenten kan udpege repræsentanter for organisationen, herunder en generalsekretær.

            Stk. 5. Generalsekretæren skal have bestået juridisk embedseksamen og i øvrigt være uberygtet.

           

§ 6       Organisationen afholder med passende mellemrum – og altid i kirsebærtiden – en generalforsamling med minimum følgende punkter:

            1) Eventuelt.

            Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer og præsidenten eller 50 % af medlemmerne og præsidenten er til stede.

            Stk. 3. Generalforsamlingen varsles minimum 3 måneder før afviklingsdatoen, med mindre forhold taler herimod.

            Stk. 4. Generalforsamlingen kan ikke beslutte at opkræve kontingent af medlemmerne.

 

§ 7       Alle for organisationens afgørende beslutninger foretages af præsidenten. 

 

§ 8       (ophævet)

 

§ 9       Et medlem kan ekskluderes ligesom en udnævnelse kan fratages af præsidenten, såfremt præsidenten finder det rimeligt. Medlemmet kan kræve at få afgørelsen prøvet ved først kommende generalforsamling.

            Stk. 2. Det ekskluderingstruede medlem har intet krav på at deltage i generalforsamlingen, hvor hans evt. eksklusion behandles. Medlemmet kan dog fremkomme med skriftlige bemærkninger, der oplæses i forbindelse med generalforsamlingen.

            Stk. 3. Med forsæt eller ved grov uagtsomhed at bringe organisationens navn og ære i miskredit medfører i almindelighed eksklusion af organisationen, jf. stk. 1 og 2.

           

§ 10     Organisationen kan kun opløses på en lovligt indkaldt generalforsamling, jf. § 6 stk. 1, 2 og 3.

 

§ 11     Ændring af vedtægterne kan kun ske på en lovligt indkaldt generalforsamling, jf. § 6 stk. 1, 2 og 3.

 

§ 12     Nærværende vedtægter træder i kraft ved deres vedtagelse.

 

 

 

 

 

 

Koncipist:

 Esben Haugland

cand.jur.

kriminolog