Spotpris 2006

 

 

 

 

Billeder fra overrækkelsen af Kultur Bornholms Spotpris 2006
på Restaurant Koefoed, Landgreven 3, København K
til rigsrevisor Henrik Otbo, Landgreven 4,
Der i sin tale erklærede, at han ikke havde indflydelse på politikernes beslutninger,
men alene på kontrollen af, at disse blev holdt inden for de fastlagte økonomiske
rammer, og at ban under indtryk af denne pris ville overveje at se nærmere på,
hvorledes et massivt folketingsflertals bornholmertrafikforlig var udmøntet.

Rigsrevisoren lagde ikke skjul på sin kærlighed til Bornholm, hvor han har tilbragt
mange ferier siden sin barndom, især i Svaneke.

Spotprisen, en røget laks fra Svaneke Røgeri, blev overrakt af ambassadør Herluf Hansen, der holdt sin tale på modersmålet bornholmsk.
Gæsterne ved den velbesøgte overrækkelsesreception havde mulighed for at
få en skriftlig oversættelse til dansk.


Copyright Baltisk Bureau

Billeder af Vita og......... 

 

  

 

 

 

 

 

                                   

PRESS RELEASE

 

Overrækkelsen af Kultur Bornholms Spotpris 2006 til Rigsrevisor Henrik Otbo  på Restaurant Koefoed torsdag den 16. november 2006 kl. 16 af Ambassadør Herluf Hansen, der er ambassadør for KulturBornholm. Overrækkelsestalen, der holdes på bornholmsk, følger nedenfor skrevet på bornholmsk og ledsaget af en oversættelse til dansk.

 

Hr. rigs-revisor.

På  Kultur-Borrinjholms vajna hâr jâ denj æran å overrækja Dom åreds spotpriz. De e trede år prizen blir gjed te nânj, der på denj ena æller anra mâdan hâr hat ansvâred for, a trafikforbinjelserna te Borrinjholm på sjøn e bled enjhellu dårlijare.

Denj fosta prizmodtagarinj va Trafik- æjle Transportminister Flemming Hânsen. De vi lâ vægt på va ønte hans rolla som jernbânasabotør, mæn a hanj me fujl støtta å Stâtsministerinj å udan å høra på borrinjjholmarna lokte rutan te Kjuvenhavn, som Borrinjholm har hat særlig teknytning te læje sin 1658. I stæd for å havna i Kjuvenhavns centrom blir vi nu sajlda te en industrihavn i Køge, der e lisse øde å forlatt, som der e oppa i højlynginj. Å så e dær flera timas kjørsel te Kjuvenhavn, når trafikken går i stå, å de gjor denj for de mæsta altid. Hela Folkatinged på nær Enhedslistan stæmde for å blæza på, va di domme borrinjholmarna bâ om. De va så mænj bâra å udsætta beslutningen, så dær ble tid te å tænkja sig om å diskutera sâgen på Borrinjholm. Di almindelia borrinjholmarna va nemli bled holt helt udanfor. Di to medlemmerna i Folkatinged frå Borrinjholm sod å snev, æjle tænjte mera på dorra karriærer injanfor dorra respektiva partier, mæn de e for tiden bled sjefta ud, å di må gjerna ble på udsjeftninjsbænkjing. Di va’nte jemma, då vi hadde bryg for dom.

Denj anra prizmodtagarinj va det privâta revisjonsfirmaed Deloitte. Van de ska udtâles ved jâ’nte, de e jo verkan dansk æjle borrinjholmsk. Di hadde lad sig kjuva te å ”dokumentera” a pråsjekted va økonomisk forsvârlit. Di leverde nyt tøj te Kjajsarinj, mæn ajle kunje se, a hanj ingenting hadde på. Flemming Hânsen fik prizen på sit fina kontor, en kassa røjade sijl å silaolja på goltæpped ganske grätis levert å 33  personer, enj for vært tuzen unjeskrifter, der protesterde. Deloitte fik sijlakassan å prizkomite-trojkan i dores fornæmma huz i Kjuvenhavn.

Di, hr. Rigs-Revisor får enj røjader lajs å KulturBorrinjholms diplomâtiska korps. Di va parâter te å rajsa te Borrinjhom for å få prizen på Svânika Røjeri, mæn på grunj å di vanskelia trafikforhojln, kunje de desvarre ønte la saj gjorra.

Van hâr di så gjort dom fortjænt te prizen? Jo, Danmarks revisor e vort sista varn mod overgrev frå myndighederna. Å dær hâr Di sviktad. Danmarks Radios huz - ønte på Christianshavn, men på Amager Fælled -blir majed dyrere enj berajnad, mæn Di, hr. Rigs-Revisor, sajer, a Di hadde advârad direktion å bestyrelsen. Voffor hâr Di så ønte advarad Trafikministerinj om, a hans målsætning, om på enj gang å gje borrinjholmarna en bære trafikbetjæning å på samme tid spâra på statsteskoddet va umulij. Searna å lyttarna får nu å vedda, a de ønte ska gå ud over dom, a Danmarks Radio hâr brykt penga, di ønte hadde. Mæn borrinjholmarna hâr fåd både dyrere å dårliare trafikforbinjelse. De må alse got gå ud over dom, a ministerinj hâr kvajad saj. Der e i højsæsongen 30 procent minre kapasitet å udsålt många dâ fram, men stâten må lival betalla ekstra 35 millioner om året, frå 90 te 125 millioner, for alså å få nâd dær e ringere enj de vi hadde.. Hær te kommer a ælre mænjsker, dær ønte kanj klâra ajle trapperna på å ver di nye sjeven, gåss- ejle katamaranfærger, entan må fløja æjle må ble jemma. Medesin, kjeledyr å kropsvisitering i Sverrig e au bled et problem.

De goa sjeved ”Jens Kofoed”, opkalt ætte Borrinjhoms befriare frå svenskarna, hâr de forært væk -  te svenskarna ! -  for stakkals 35 millioner - som va skrotprizen. Ajnsudviklingsstytta te trafikken mellem Sverrig å Åland frå Borrinjholm! ”Povl Anker” har di lajt op, mæn når de ræjti kniver te, så e ed min sanj majed bære enj di nya sjeven, ja de enesta dær kanj klâra ajl slavs vær. Vis enj privâtmanj bar saj så tåvelit ad, ville hanj snârt gå fallit.

Flemming Hânsen, som jâ å vel di fleste anra alri ville kjuva nânj brykter bil å, lisom di sâ om Nixon, forsøjde så  å torra det hela å på borrinjholmarna. Nu går hanj min sanj inj for nærdemokrati, sajer hanj. Men hældigvis tov de ønte imod âban. Voffor skujle Borrinjholm jælpa denj karinj ud idå hans ajna fajldispositioner. Hanj snyder borrinjholmarna, vis hanj kanj komma a stâ me’d. Caveat emptor, de e latin å betyer ”Pas på kjumanj”, alså au dom der sæller sko å færgeruter.

Lesom i Ungarn liver politikarna folk læje op i ansajted. Borinjholmarnes representanter hadde nikkad, då beslutningarna ble tad, ble’ed sajt frå Folkatingeds tâlerstol. Mæn vi hâr alri fåd navn på, hvem de va, dær nikkada. Å di der va me te møded, bådde denj nuværende å denj forhenværende bormesterinj, hâr offentligt på et møde i Akjærkeby, vor jâ sæl va me, bestreded a di på de møded skulle hâ gokjent å droppa Kjuvenhavn. De samma sajer ham jâ kajler Ole Sajersgårdbone, å hanj ville jo alri liva.

Hr. Rigs-Revisor. Va’ed ønte en passeli opgava, nu Di enj gang har svigtad Borrinjholm ver å varra passiver, i de minsta  prøvde på å finja ud å, vem det ægentli e, der har leved. E ed Borrinjholms representanter, der e fujla å løjn, ejle e ed folk i Regjering å Folkating. Bægje dela kanj jo ønte passa, så der må var nanj, der liver. E dær ønte nâd juridisik ansvâr, så e dær i de minsta et politisk Folk, dær liver, ska ønte vælles te æjle få lov å sidda i offentlia embeder, dæmmeså.

Me di orn, vil jâ gjærne overækja Dom lajsinj, som Di har vad manjfolk nok te å tâ imod.

Så vassego å go appetit.

 ¨

 

OVERSÆTTELSE af Ambassadør Herluf Hansens tale  ved overrækkelsen af KulturBornholms Spotpris 2006 til Rigsrevisor Henrik Otbo torsdag den 16 november 2006 på Restaurant Koefoed, , Landgreven 3, København K.

 

Hr. Rigsrevisor

På KulturBornholms vegne har jeg den ære at overrække Dem årets Spotpris. Det er tredje år Prisen bliver givet til nogen, der på den ene eller den anden måde har haft ansvaret for, at trafikforbindelserne til Bornholm er blevet meget dårligere. 

Den første prismodtager var Trafik- eller Transportminister Flemming Hansen. Det, vi lagde vægt på, var ikke hans rolle som jernbanesabotør, men at han med fuld støtte af Statsministeren og uden at høre på bornholmerne lukkede ruten til København, som Bornholm har haft særlig tilknytning til lige siden 1658. I stedet for at havne i Københavns centrum bliver vi nu sejlede til en industrihavn i Køge, der er lige så øde og forladt, som der er oppe i højlyngen. Og så er der flere timers kørsel til København, når trafikken går i stå, og det gør den næsten altid. Hele Folketinget på nær Enhedslisten stemte for at blæse på, hvad de dumme bornholmere bad om. Det var såmænd bare at udsætte beslutningen, så der blev tid til at tænke sig om og diskutere sagen på Bornholm. De almindelige bornholmere var nemlig blevet holdt helt udenfor beslutningsprocessen.. De to medlemmer i Folketinget fra Bornholm sad og sov, eller tænkte mere på deres karriere indenfor deres respektive partier end på Bornholm. Men de er for tiden blevet udskiftede, og de må gerne blive på udskiftningsbænken. De var ikke hjemme, da vi havde brug for dem.

Den anden prismodtager var det private revisionsfirma Deloitte. Hvordan navnet skal udtales, ved jeg ikke, det er hverken dansk eller bornholmsk. De havde ladet sig købe til at ”dokumentere”, at projektet var økonomisk forsvarligt. De leverede nyt tøj til Kejseren, men alle kunne se, at han ingenting havde på. Flemming Hansen fik prisen på sit fine kontor, en kasse røgede sild og sildeolie på sit gulvtæppe ganske gratis leveret af 33 personer, en for hver tusinde underskrifter, der protesterede. Deloitte fik sildekassen overgivet af priskomité-trojkaen i Deloittes fornemme hovedkvarter i København. 

De, hr. Rigsrevisor, får en røget laks af Kultur-Bornholms diplomatiske korps. De var parat til at rejse til Bornholm for at få Prisen på Svaneke Røgeri, men på grund af de vanskelige trafikforhold kunne det desværre ikke lade sig gøre.

Hvordan har De så gjort Dem fortjent til Prisen? Jo, Danmarks revisor  er vort sidste værn mod overgreb fra myndighederne. Og der har De svigtet.  Danmarks Radios hus – ikke på Christianshavn, men på Amager Fælled - bliver meget dyrere end beregnet. Men De siger, hr. Rigsrevisor, at De havde advaret Direktionen og Bestyrelsen. Hvorfor har De så ikke også advaret Trafikministeren om, at hans målsætning om på en gang at give bornholmerne en bedre trafikbetjening og på samme tid spare på statstilskuddet var umulig. Seerne og lytterne får nu at vide, at det ikke skal gå ud over dem, at Danmarks Radio har brugt penge, de ikke havde. Men bornholmerne har fået både dyrere og dårligere trafikforbindelse. Det må altså godt gå ud over dem, at Ministeren har kvajet sig. Der er i højsæsonen 30 procent mindre kapacitet og udsolgt mange dage frem, men staten må alligevel betale ekstra 35 millioner om året, fra 90 til 125 millioner., for altså at få noget, der er ringere, end det vi havde. Hertil kommer, at ældre mennesker, der ikke kan klare alle trapperne på og ved de nye skibe, det være sig gods- eller katamaranfærger, enten må flyve, eller de må blive hjemme. Medicin, kæledyr og kropsvisitering er også blevet et problem for de rejsende.

Det gode skib ”Jens Kofoed”, opkaldt efter Bornholms befrier fra svenskerne, har de foræret væk – til svenskerne! – for sølle 35 millioner, som var skrotprisen, et beløb der er forbrugt som ekstraudgift allerede efter det første år. Egnsudviklingsstøtte til trafikken mellem Sverige og Åland fra Bornholm. ”Povl Anker” har de lagt op, men når det rigtigt kniber, så er det minsandten meget bedre end de nye skibe, ja det eneste, der kan klare al slags vejr. Hvis en privatmand bar sig så tåbeligt ad, ville han snart gå fallit.

Flemming Hansen, som jeg og vel de fleste andre aldrig ville købe en brugt bil af, ligesom man sagde om Nixon, forsøgte så at tørre det hele af på bornholmerne. Nu går han minsandten ind for nærdemokrati, siger han. Men heldigvis tog de ikke imod aben. Hvorfor skulle Bornholm hjælpe den mand ud af hans egne fejldispositioner. Han snyder bornholmerne, hvis han kan komme af sted med det. Caveat emptor, det er latin og kan oversættes med ”Pas på købmanden”, altså også ham, der sælger sko og færgeruter.  Ligesom i Ungarn lyver nogle politikere folk lige op i ansigtet.. Bornholmernes repræsentanter havde nikket rundt om bordet, da beslutningerne blev taget, blev det sagt fra Folketingets talerstol. Men vi har aldrig fået navne på, hvem det var, der nikkede. Og de, der var med til det omhandlede møde, det gælder både den forhenværende og den nuværende borgmester, har offentligt på et færgemøde i Åkirkeby, hvor jeg selv var til stede, bestredet, at de skulle have godkendt at droppe København. Det samme siger ham, jeg kalder Ole Sejersgårdsbonde, og han ville vel aldrig lyve.

Hr. Rigsrevisor. Var det ikke en passende opgave, nu De én gang har svigtet Bornholm ved Deres passivitet, om De i det mindste prøvede på at finde ud af, hvem det egentlig er, der har løjet. Er det Bornholms repræsentanter, der er fulde af løgn, eller er det folk i Regering og Folketing? Begge dele kan jo ikke passe, så der må være nogen, der lyver.  Er der ikke noget juridisk ansvar, så er der i det mindste et politisk. Folk, der lyver, skal ikke vælges til eller få lov at sidde i offentlige embeder, dæmmeså. Det bør for resten også gælde Københavns kommune.

Med disse ord vil jeg gerne overrække Dem laksen, som De har været mandfolk nok til at tage imod.

Så vær så god og god appetit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Læs talen nederst på siden
Bornholmsk / +oversættelse