Love

for

SANGFORENINGEN

”M O R G E N R Ø D E N”

STIFTET DEN 24. JULI 1881

 

Foreningens Formaal

 

Er ved ugentlige Sammenkomster at indøve flerstemmige Sange og berede samtlige Medlemmer selskabelige Fornøjelser.

 

Om Medlemmerne

 

 § 1.     I Foreningen kan enhver respektabel Mand, som er fyldt 20 Aar, blive optaget enten
            om aktiv eller passiv Medlem. Vedkommende skal indføres ved et Medlem og bliver, efter
            at hans Navn i 14 Dage har været opslaaet paa Tavlen, indballoteret ved Hjælp af en
            dertil indrettet Balloteringskasse.

  
§ 2.      I Indskud betales I Kr. som erlægges ved indmeldelsen. Kontingentet er 65 Øre
            maanedlig, og erlægges den første Onsdag i hver Maaned. Resterer et Medlem udover 3
            maaneder, betragtes han som Foreningen uvedkom­ende. Medlemmer, som selv 
            udmelder sig, men indtræder i Foreningen igen inden ½ Aars Forløb, fritages for at 
            betale nyt Indskud. Grunde som Sygdom, Bort­ejse, Arbejdsløshed eller 
            militærtjeneste, naar dette kan bevises, fritager for Kontingent.


 
§ 3.     Ved Sangøvelsen, der afholdes en Gang om Ugen, skal de aktive Med­emmer møde til
            den af Bestyrelsen fastsatte Tid. I modsat Fald udelukkes Vedkommende 
            fra Deltagelse i Koncerter o.lign.


§ 4.      Ethvert Medlem er pligtig at bære Foreningens Emblem ved alle For­ningens Fester,
            samt hvor Fanen er tilstede.


§ 5.      Ved et Medlems eller Hustrus Dødsfald er ethvert Medlem, saavel aktiv som passiv,
            pligtig at give Møde ved Begravelsen, hvor tillige Fanen skal være tilstede.


§ 6.      Ved alle Foreningens selskabelige Sammenkomster bør ethvert Med­em rette sig efter 
            Bestyrelsens Anordninger og er pligtig at assistere samme, hvor saadant forlanges.
            Ethvert Medlem er ansvarlig for de Besøgende, det indfører ved disse Sammenkomster.

  
§ 7.      Naar et medlem i Tale, Gerning eller paa anden Maade bevislig ska­der Foreningen og
           dens Omdømme eller forser sig mod Lovene, kan han eks­klud­eres paa en ordinær eller
           ekstraordinær Generalforsamling.

  
§ 8.     Udlaan af Sangbøger kan kun finde Sted ved Bestyrelsens Samtykke. Bøgerne skal være
           tilstede hver Sangaften. I modsat erlægges en Mulkt af 25 Øre. Beskadigedes eller
           bortkommer Bogen, maa Vedkommende erstatte samme.


§ 9.    Æresmedlemmer kan optages ved en Generalforsamling.

 

 

 

Bestyrelsen


§ 10.    Bestyrelsen bestaar af 1 Formand, 1 Næstformand, 1 Kasserer og 4 Repræsentanter. Af
           disse vælges Formanden og 2 Repræsentanter ved Janu­ar, Kasserer, Næstformand og 2
           Repræsentanter ved Juli Generalforsamling. Formand og Kasserer skal vælges ved
           absolut Majoritet; ved omvalg gælder simpel Stemmeflerhed.


§ 11.   Til at revidere Foreningens Regnskab vælges 2 Revisorer, 1 i Januar og 1 i Juli. Disse
           kan ikke genvælges. Til at supplere disse samt Bestyrelsen vælges 2 Suppleanter,
           ligeledes 1 ved hver Generalforsamling.


§ 12.   Alle Valg sker ved hemmelig Afstemning, dog skal Medlemmer for at kunne vælges være
          tilstede paa Generalforsamlingen, medmindre Vedkom­ende er fraværende paa Grund af
          Sygdom. I saa Tilfælde skal Vedkommende have erklæret at ville modtage Valg.

§ 13.  Alle Valg til Bestyrelsen gælder for 1 Aar. Genvalg kan finde Sted.


§ 14.  Er Formanden fratraadt udenfor Orden eller paa anden Maade har Forfald, indtræder
          Næstformanden i hans Sted. Er det Kassereren, som er fratraadt, vælger Bestyrelsen et
          Medlem af sin Midte til at fungere til førstk. Generalforsamling.

§ 15.  Bestyrelsen vælger af sin Midte en Sekretær til at føre Forhandlings-Protokollen samt
          Foreningens Korrespondance. I Protokollen skal indføres alle Forhandlinger fra
          Generalforsamlinger og Bestyrelsesmøder.

§ 16.  Bestyrelsen bestemmer selv sin Forretningsorden.


§ 17.   Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, naar ikke mindst 4 af dens Medlemmer er
          tilstede.


§ 18.  Et Bestyrelsesmedlem, der uden anmeldt Forfald udebliver 2 paa hinanden følgende
         Gange fra bestyrelsesmøderne og ikke bevislig har været forhindret i at anmelde Forfald,
         udtræder af Bestyrelsen, og den først valgte Suppleant indkaldes i hans Sted.


§ 19.  I Tilfælde af Stemmelighed i Bestyrelsen om et Forslag er dette for­astet.


§ 20.  Medlemmerne har Ret til at overvære Bestyrelsens Møder, dog har de ikke Stemmeret og
          kan ikke uden Bestyrelsens Samtykke deltage i Dis­ussionen.

§ 21.  Formanden repræsenterer Foreningen, leder dens Anliggender, diri­erer dens Møder,
         undtagen Generalforsamlinger og sammenkalder Besty­rel­sen, naar dette gøres
         nødvendigt.


§ 22.  Formanden skal føre en Medlemsprotokol, hvor Medlemmernes Navn, Stilling og Bopæl
          opføres, samt om de er aktive – og da til hvilken Stemme de hører – eller passive
          Medlemmer; tillige skal Indmeldelsesdagen anføres.

§ 23.  Kassereren fører alt Foreningens Regnskab, modtager Kontingentet samt alt, hvad der af
          Penge tilfalder Foreningen og besørger alle Udgifter. Hans skal paa Forlangende til
          enhver Tid fremlægge Regnskabet samt Kas­se­beholdningen (Kontanter og
          Sparekassebog) for Revisorerne.

§ 24.  Foreningens Regnskab skal afsluttes saa betids, at det kan blive omdelt til Medlemmerne
         mindst en Sangaften før hver Generalforsamling.

 


§ 25.  Alt Regnskab vedrørende Festiviteter skal Kassereren fremlægge senest 3 Mødeaftener
         efter Festens Afholdelse i revideret Stand.


§ 26.  Nar Kassebeholdningen overstiger 20 Kr., skal Kassereren  indsætte Overskudet i det
         Pengeinstitut, Foreningen betjener sig af.

§ 27.  Kassereren kan kun i Forening med Formanden og et af Bestyrel­ses­medlemmerne hæve
         de i Banken indestaaende penge og kun med Besty­relsens Samtykke; ved hvert hævet
         Beløb skal alle tre underskrive.

§ 28.  Revisorerne indkaldes af Kassereren med 3 Dages Varsel til at revi­dere Regnskabet.
          Revisorerne kan vedlægge Regnskabet skriftlige Bemærk­ninger angaaende Poster, som
          mulig ikke billiges. Disse Bemærkninger op­læses paa Generalforsamlingen tilligemed
          Regnskabet.

§ 29.  Kassereren har Ret til at udtage indtil 5 Kr. halvaarlig af Kassen for eventuelt Pengespild.

§ 30.  Generalforsamling afholdes 2 Gange aarlig, henholdsvis i Januar og Juli Maaned, hvor
         det reviderede Regnskab fremlægges.

         Generalforsamlingen har den højeste Myndighed, kun den kan give, forandre og ophæve
         Love; dens Bestemmelser er kun gyldige, naar mindst Halvdelen af Medlemmerne er
         tilstede. Enhver ordinær Generalforsamling bekendtgøres mindst 2 Mødeaftener forinden
         dens Afholdelse ved Opslag i Foreningens Lokale samt ved Annonce i ”Social
         Demokraten”.

         Er ved en Generalforsamling, det fastsatte Antal Medlemmer ikke tilstede, indkalder
         Bestyrelsen en ekstraordinær Generalforsamling, hvor der da tages Beslutning uanset de
         mødendes Antal.

§ 31.  Ekstra Generalforsamlinger kan indvarsles af Bestyrelsen, eller naar mindst 10
         Medlemmer forlanger det; i saa Tilfælde maa disse, med det fornødne Antal Underskrifter,
         skriftlig henvende sig til Bestyrelsen med Angivelse af, hvillke Sager de ønsker behandlet.

§ 32.  Forslag, som ønskes behandlede paa en Generalforsamling, skal indsendes skriftlig til
         Formanden senest 8 dage før dens Afholdelse.

§ 33.  I Tilfælde af Stemmelighed om et Forlsag er dette forkastet.

 


Særlige Bestemmelser

 § 34.  Alle Foreningens Effekter opbevares i et dertil indrettet Skab, som henstaar i
           Foreningens lokale, og hvortil Nøglen beror hos Formanen og Kasererren.


§ 35.    Mulige udgifter ved Transport af Fanen udrede af Foreningens Kasse.


§ 36.    Formanden, Kassereren og Sekretæren er kontingentfri.


§ 37.    Foreningen kan kun opløses, naar mindst ¾ af samtlige Medlemmer stemmer derfor og
           kun paa en særlig dertil indkaldt Generalforsamling, der tillige tager Bestemmelse om
           Foreningens Ejendele.

 

 

--------------

 

Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen den 15. juli 1903

 

 

 

Sangforeningen

”M o r g e n r ø d e n”

afholder

sin store aarlige Efteraarskoncert med Bal

Lørdagen den 9. Oktober 1897 Kl. 8½

I Rømersgade 22, Festsalen,

Med Assistance af Kjøbenhavns mest bekendte

Duettister Thorvald og Julie Frederiksen

ab

Program

1.         Musiknummer

2.                                         Frederik og Line

Sammensmæltningsidyl med aktuelle Sange

 

                                                     Personerne

Line, Formand for det unge Venstre,    Fru Frederiksen

Fredrik, Formand for det unge Højre,  Th. Frederiksen

 

3.         ù Külkåkningen                            )

4.         O. Lindblad: Naturen ock Hjærtat  )   Sang.

5.         A. Junke: Sjömannen                    )

6.                                       Røg i Køkkenet

                                                 ”Suppe paa en Pølsepind”

       Thorvald Jansen, Skorstensfejer          Hr. Frederiksen

       Marie Svendsen, Enepige                     Fru Frederiksen

                                                              Pause

7.         Wassholm: Jægersang      )

8.         J. Kjellstrand: Længsel     )     Sangf.

9.                                  Optræden af Kostumesoubretten

                                            Julie Frederiksen (Nye Sange)

10.     C. Hanson: Lille Karen  )

11.     Lange Möller: Serenade )    Sangf.

12.     Neitbard: Qvinnans lof. )

13.                                   Napoleons Vaskerkone

                                 Folkelivsbillede med Changementer.

                                                 Personerne:

Napoleon Ludvigsen, Bybud             )

Ludvig Frederiksen, tørstig              )         Hr. Frederiksen

Krille Jokumsen, Gaardmand          )

Rosalia Knækkenstrut, Vaskerkone )

Madam Rasmussen                         )         Fru Frederiksen

                               Handlingen foregaar på Flyttedagen

Derefter Bal til Kl. 4.

Balbaand løses i Salen à 60 Øre for Herrer, 40 Øre for Damer og 25 Øre for Børn

_____________________________________

C. Aug. Haglund. Nørregade 25

 

Entré 35 Øre

Sangforeningen ”Morgenrøden”
Rømersgade 22, den 9. Oktober 1897